Stadgar 2018

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är ”Navet SK”, där SK står för spelklubb.

§2 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Sundsvall.

§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund.

§4 Syfte

Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel.

§5 Vision, mission och mål

Föreningens vision är att Sundsvall ska vara den självklara spelhuvudstaden i Sverige, och att spelentusiaster från hela landet ska associera Sundsvall med en omfattande och föredömlig spelverksamhet.

Föreningens mission är att vara ett nav för spelentusiaster; att erbjuda kontaktytor där vi kan träffas och lära känna varandra, inspireras av varandra och lära av varandra. Vidare att erbjuda medlemmarna resurser i form av spelrekvisita, tillgång till lokal, kunskap, och annat som kan tänkas bidra till spridandet av spelkultur.

Föreningens övergripande mål är att bli Norrlands till medlemsantalet största spelförening.

§6 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§7 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§8 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att göra en skriftlig anmälan till föreningen, samt betalar föreningens medlemsavgift om sådan är beslutad av årsmötet. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. Årsmötet kan besluta om olika nivåer på avgiften för olika typer av medlemskap (exempelvis stödmedlemskap), men avgiften för medlemmar med exempelvis rösträtt ska vara samma. Inträdesvillkoren ska vara desamma för alla medlemmar som får samma rättigheter.

§8.1. Sluta vara medlem

Medlemskapet gäller för det kalenderåret som den skriftliga anmälan avser. Vid kalenderårets slut löper medlemskapet automatiskt ut. En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas inte personen som medlem längre. En medlem som missköter sig i föreningen kan avstängas av styrelsen. Ärendet kring avstängningen måste behandlas på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Medlem som blivit avstängd har rätt att skriftligen avge sin synpunkt till styrelsen. Om medlem inkommer med sådan så ska denna behandlas på nästföljande styrelsemöte, samt bifogas till styrelsemötesprotokoll för sagda möte. Om avstängningen står fast efter detta ska synpunkten även bifogas till handlingarna inför nästföljande årsmöte, som underlag för årsmötets behandling av ärendet. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet där uteslutningen behandlas. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.

§9 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse ska alltid ha en ordförande och en kassör. Styrelsen ska bestå av sju medlemmar, förutsatt att det finns kandidater. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

Styrelsen ska bifoga valberedningens förslag till möteshandlingarna inför årsmötet.

Om det finns vakantsatta poster i valberedningen är det styrelsens ansvar att fylla dessa under året med målet att ha minst 3 personer i valberedningen inför valberedningsarbetet inför årsmötet.

§10 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§11 Valberedning

Valberedningen ska vara minst 3 personer. Årsmötet kan välja att vakantsätta en eller flera poster i valberedningen. Valbar är medlem i föreningen. Kandidater bör inte samtidigt ha uppdrag i styrelsen.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på det ordinarie årsmötet och eventuella fyllnadsval på extrainsatta årsmöten samt medlemsmöten. Valberedningens ledamöter får inte nominera sig själva till poster inom styrelsen. När valberedningen väljer mellan kandidater ska fokus på kandidaterna ligga på deras kompetens och erfarenhet samt en strävan att få så god mångfald som möjligt i föreningen.

Vid val på årsmötet ska valberedningens förslag skickas in till styrelsen senast 3 veckor innan årsmötet. I valberedningens förslag ska det framgå vem som nomineras, till vilken post och varför.

Valberedningen väljer internt en sammankallande med ansvaret för att sammankalla möten.

§12 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den sista februari varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst fyra veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Närvaro
4. Adjungeringar
5. Godkännande av dagordning
6. Val av mötets ordförande
7. Val av mötets sekreterare
8. Val av två personer att justera protokollet
9. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
10. Ekonomisk berättelse för förra året
11. Revisorernas berättelse för förra året
12. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
13. Behandling av motioner och propositioner
14. Årets verksamhetsplan
15. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
16. Val av årets styrelse
17. Val av årets revisor
18. Val av årets valberedare
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

§13 Motioner

Motioner till årsmötet måste ha lämnats in minst tre veckor innan årsmötet start, för att tas upp på årsmötet.

§14 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§15 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen utse en annan person med rätt att teckna föreningens firma.

§16 Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§17 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal görs omröstningen om en (1) gång. Är det fortfarande lika röstetal så avgör lotten.

§18 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§18) och upplösning (§19) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§19 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

 

Stadgebilaga 1: Medlemsavgift mellan nyår och årsmötet

Stadgebilaga 2: Likabehandlingsplan